Nyheter‎ > ‎

Kallelse till årsmöte 2019-02-10

skickad 22 jan. 2019 10:52 av Svante Gustafsson

Årsmöte Sigtuna Bågskytteklubb 2019-02-10

 Plats: Hällsboskolan, hallen

Tid: 15:00

Söndag 10/2

 Förslag till dagordning

 §1                 Mötets öppnande

 §2                 Fråga om mötets behöriga utlysande

 §3                 Val av ordförande för mötet

 §4                 Val av sekreterare för mötet

 §5                 Fastställande av dagordningen

 §6                 Val av 2 justeringsmän tillika rösträknare

 §7                 Styrelsens verksamhetsberättelse för 2018

 §8                 Ekonomisk rapport och revisorernas berättelse

 §9                 Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för tiden revisionen avser

 §10               a) Val av klubbordförande för 2019

                      b) Val av styrelseledamöter för 2019, 3st

                      c) Val av styrelsesuppleanter för 2019, 1st

                      d) Val av revisor för 2019, 2st

                      e) Val av valberedning för 2019

 Alla poster väljs på ett år

 §11               Fastställande av medlemsavgift för 2019

 §12               Inkomna förslag

 §13               Mötets avslutande

Comments