Nyheter‎ > ‎

Kallelse till årsmöte 2017

skickad 8 feb. 2018 10:10 av Svante Gustafsson


Valberedningen består av Tommy Svärd, Tomas Eriksson, Micke Blom

Ärenden till årsmötet skickas till Svante Gustafsson

Välkomna

-------------------

Årsmöte Sigtuna Bågskytteklubb

2018-02-18

Plats: Klubbstugan Rävsta

Tid: 15:00

 Förslag till dagordning

 §1                 Mötets öppnande

 §2                 Fråga om mötets behöriga utlysande

 §3                 Val av ordförande för mötet

 §4                 Val av sekreterare för mötet

 §5                 Fastställande av dagordningen

 §6                 Val av 2 justeringsmän tillika rösträknare

 §7                 Styrelsens verksamhetsberättelse för 2017

 §8                 Ekonomisk rapport och revisorernas berättelse

 §9                 Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för tiden revisionen avser

 §10               a) Val av klubbordförande för 2018

                      b) Val av styrelseledamöter för 2018, 3st

                      c) Val av styrelsesuppleanter för 2018, 1st

                      d) Val av revisor för 2018, 2st

                      e) Val av valberedning för 2018

 Alla poster väljs på ett år

 §11               Fastställande av medlemsavgift för 2018

 §12               Inkomna förslag

 §13               Mötets avslutande

Comments