Nyheter‎ > ‎

Kallelse och dagordning årsmöte

skickad 19 feb. 2017 09:17 av Svante Gustafsson

Årsmöte Sigtuna Bågskytteklubb 2017-02-26

 Plats: Hällsboskolan

Tid: 15:00

 Förslag till dagordning

 §1                 Mötets öppnande

 §2                 Fråga om mötets behöriga utlysande

 §3                 Val av ordförande för mötet

 §4                 Val av sekreterare för mötet

 §5                 Fastställande av dagordningen

 §6                 Val av 2 justeringsmän tillika rösträknare

 §7                 Styrelsens verksamhetsberättelse för 2015

 §8                 Ekonomisk rapport och revisorernas berättelse

 §9                 Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för tiden revisionen avser

 §10               a) Val av klubbordförande för 2017

                      b) Val av styrelseledamöter för 2017, 3st

                      c) Val av styrelsesuppleanter för 2017, 1st

                      d) Val av revisor för 2017, 2st

                      e) Val av valberedning för 2017

 Alla poster väljs på ett år

 §11               Fastställande av medlemsavgift för 2017

 §12               Inkomna förslag

 §13               Mötets avslutande

 

Comments