Nyheter‎ > ‎

Årsstämma Sigtuna BK söndag 18/4 kl 13:00

skickad 26 mars 2021 01:41 av Svante Gustafsson
Välkommen till årsstämma för Sigtuna BK
Söndag den 18/4 kl 13:00
Utomhus vid klubbstugan i Rävsta
Välkomna!

För intresse av styrelsedeltagande kontakta valberedningen: Jens Charlieson eller Carl Brunius
Förslag till dagordning
§1 Mötets öppnande
§2 Fråga om mötets behöriga utlysande
§3 Val av ordförande för mötet
§4 Val av sekreterare för mötet
§5 Fastställande av dagordningen
§6 Val av 2 justeringsmän tillika rösträknare
§7 Verksamhetsberättelse för 2020
§8 Ekonomisk rapport och revisorernas berättelse
§9 Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för tiden revisionen avser
§10 a) Val av klubbordförande för 2021
b) Val av styrelseledamöter för 2021, 3st
c) Val av styrelsesuppleanter för 2021, 1st
d) Val av revisor för 2021, 2st
e) Val av valberedning för 2021
Alla poster väljs på ett år
§11 Fastställande av medlemsavgift
§12 Inkomna förslag
§13 Mötets avslutande
Comments